Резултати од I Колоквиум по предметот

УРБАНИ СИСТЕМИ

одржан на 25.03.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Оценка
1 Ацо Павлоски 14626 6