Резултати од втор колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 23.12.2015 година

  Бр. на индекс оценка
1 15909 10
2 15721 9
3 15734 9
4 15961 8
5 15747 8
6 15779 8