Резултати од II (втор) колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 25.12.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Александра Митровска 15057 9
2 Маја Спаскова 14806 9
3 Мартин Здравески 14426 8
4 Ивана Копиловиќ 14788 8
5 Кире Спировски 14811 7
6 Стефанчо Ивановски 15066 дополнително