Резултати од втор колоквиум по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 26.12.2018 година

  Бр. на индекс оценка
1 16782 9
2 16975 8
3 16784 8
4 16980 7
5 16778 7
6 16785 7
7 16780 6
8 16783 дополнително