Резултати од II Колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 11.05.2016 година

Р.Б. Бр. на индекс Оценка
1 15909 8
2 15741 7
3 15721 дополнително
4 15759 дополнително