Резултати од II Колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 14.05.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Оценка
1 Александра Митровска 15057 9
2 Маја Спаскова 14806 9
3 Ивона Попоска 14801 7
4 Викторија Спиркоска 14809 дополнително
5 Кире Спировски 14811 дополнително