Резултати од втор колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 16.05.2018 година

  Бр. на индекс Оценка
1 16583 9
2 16584 7
3 16570 7