Резултати од втор колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 17.05.2017 година

Р.Б. Бр. на индекс Оценка
1 16192 9
2 16200 9
3 15732 7
4 15907 6