Резултати од II Колоквиум по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 09.05.2012 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Виолета Балшевска* 13878 9
2 Ана Чурева 13931 9
3 Иван Дејанов 13888 9
4 Драгана Живковиќ 14126 9
5 Барбара Везенкова 13941 8
6 Андриана Стаменковска 14136 8
7 Ангелина Младеновска 13921 8
8 Филип Арсовски 13954 8
9 Бојана Иљовска 13895 8
10 Чедомир Костадиновски 14000 7
11 Методија Личовски 13923 7
12 Роберт Демири 14260 7
13 Викен Ѓошевски   7
14 Ирена Аврамовска 13952 7
15 Наталија Спировска 13925 7
16 Дарко Костадиновски 13932 6
17 Зоран Нешкоски 13927 6
18 Виолета Божиновска* 13920 6
19 Елеонора Стојчиќ 13911 дополнително
20 Валентин Ѓуровиќ   дополнително
21 Кристијан Настевски   дополнително
22 Јасмина Сирачевска 14135 дополнително
23 Елена Велјаноска 13880 дополнително
24 * Полагале I колоквиум