Резултати од Испитот по предметот

УРБАНИ СИСТЕМИ

одржан на 11.06.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Оценка
1 Елена Новковска 13944 7
2 Александра Димитровска 14293 да се јави