Резултати од испитот по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 06.06.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Владимир Трајковски 14506 7
2 Милица Михајловска 14730 7
3 Маријана Постолова 14479 6
4 Моника Стојчевиќ 14497 6
5 Дејан Зафировски 14736 6
6 Тончи Жерновски 14425 6
7 Драгана Стојановска 14490 дополнително