Резултати од испитот по предметот

АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗМОТ

одржан на 29.01.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Викторија Дамјаноска 14777 8
2 Никола Поповски 14854 6
3 Дијана Јангеловска   6
4 Петар Спасов 14813 дополнително
5 Бојан Михајлов 15056 дополнително