Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот
1. 16795 7
2. 16783 6
  Просторното планирање и туризмот
1. 15302 дополнително
  Просторното планирање
1. 16259 дополнително