Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот
1. 16598 6
2. 15753 6
3. 16607 дополнително
4. 16576 дополнително
  Менаџмент во туризмот
1. 14835 6
2. 16568 дополнително
  Просторното планирање
1. 15283 дополнително
2. 15485 дополнително
3. 15557 дополнително
4. 14878 дополнително
  Урбани системи
1. 15278 7