Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (16.01.2018)
  II Колоквиум
1. 16583 8
2. 16579 8
3. 16585 7
4. 16561 7
5. 16570 6
6. 16584 6
7. 16567 6
  Менаџмент во туризмот (17.01.2018)
1. 16194 6
  Просторното планирање и туризмот (16.01.2015)
  Испит  +  II Колоквиум
1. 15437 8
2. 15306 7
3. 15756 дополнително