Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (24.04.2017)
1. 16209 7
  Менаџмент во туризмот (24.04.2017)
1. 14473 6
  Просторното планирање и туризмот (24.04.2017)
1. 15309 8