Резултати од испитот:

  Бр. на индекс оценка
  Просторното планирање и туризмот (18.04.2016)
1. 14788 7