Резултати од испитот по предметите:

Р.б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (17.09.2019)
1 16580 7
  Менаџмент во туризмот (18.06.2017)
1 16569 7
  Просторното планирање и туризмот (17.09.2019)
1 15894 7 
2 15749 7
3 16208 дополнително
  Просторно планирање (18.09.2019)
1 16262 7
2 16168 6
3 16154 6