Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Aлтернативни форми на туризмот
1. 17177 9
2. 17187 8
  Менаџмент во туризмот
1. 17201 8
2. 15750 6
  Просторното планирање и туризмот
1. 16561 8
2. 16580 8
3. 16578 7
4. 15898 7
5. 16176 6
  Просторно планирање
1. 16628 8
2. 16539 7
3. 16166 6