Резултати од испитот по предметите:

Р.б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (31.05.2017)
1 13941 7
  Менаџмент во туризмот (01.06.2017)
1 15745 7
  Просторното планирање и туризмот (31.05.2017)
1 15438 9
2 15299 6
  Просторно планирање (01.06.2017)
1 15292 дополнително