Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот
1. 16774 6
2. 16775 6
3. 16176 дополнително
4. 16794 дополнително
  Просторното планирање и туризмот
1. 15795 дополнително
  Просторно планирање
1. 16153 дополнително