Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (13.06.2017)
1. 16208 6
2. 13953 6
  Менаџмент во туризмот (14.06.2017)
1. 15999 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (13.06.2017)
1. 15037 8
2. 14782 7
  Урбани системи (13.06.2017)
1. 15427 8
2. 15276 7