Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (25.01.2017)
1. 14473 7
2. 13941 дополнително
  Менаџмент во туризмот (25.01.2017)
1. 15305 7
2. 15795 6
3. 15739 6
4. 15724 6
5. 15310 6
6. 15579 дополнително
7. 15301 дополнително
8. 15295 дополнително
9. 15895 дополнително
10. 15311 дополнително
11. 15780 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (26.01.2017)
1. 14793 дополнително
  Просторното планирање (26.01.2017)
1. 15280 8
2. 15291 8
3. 15282 7
4. 15277 7
  Урбани системи (25.01.2017)
1. 15277 8
2. 15274 дополнително