Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот
1. 15737 7
2. 16566 7
3. 16560 7
4. 16568 7
5. 16609 6
6. 16582 6
  Менаџмент во туризмот
1. 16173 дополнително
  Просторното планирање и туризмот
1. 15734 7
2. 15966 6
3. 14835 дополнително
  Просторното планирање
1. 15809 дополнително
2. 15802 дополнително
 Урбани ситеми
1 15557 6