Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (23.08.2016)
1. 15455 7
  Менаџмент во туризмот (23.08.2016)
1. 15736 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (24.08.2016)
1. 14851 7
2. 14798 6
 Урбани ситеми (23.08.2016)
1 14858 8