Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот (11.06.2014)
1. Јелена Стефановиќ 14494 7
2. Дона Стојановиќ 14488 дополнително
  Менаџмент во туризмот (12.06.2014)
1. Никола Поповски 14854 7
2. Ангела Божиновска 14775 дополнително
3. Билјана Младеновска 14793 дополнително
  Стратегија за развој на туризмот (12.06.2014)
1. Ирена Јосевска 13901 8
2. Томислав С. Тофиловски 13970 6