Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Алтернативни форми на туризмот
1. 16559 7
  Просторното планирање и туризмот
1. 16185 9
  Просторното планирање
1. 16549 8
 Урбани ситеми
1 16834 10