Резултати од испитот по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 12.06.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс Поени
1 Николина Стојановска 14498 24
2 Томислав Крстевски 14620 да се јави
3 Христијан Пешевски 14475 да се јави