Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот II колоквиум (26.05.2015)
1. 15307 10
2. 14790 8
3. 15303 8
4. 15309 8
5. 14797 7
6. 15437 6