Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот (07.02.2018)
1 16198 7
2 14816 7
3 15753 6
4 15563 6
5 15746 дополнително
6 15783 дополнително