Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот (05.06.2018)
1 14815 6
  Просторно планирање (05.06.2018)
1
15805
дополнително да се јави на 06.06.2018 во 9:30 h