Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот
1. 16809 6
  Просторното планирање и туризмот
1. 16331 6
  Просторно планирање
1. 16263 дополнително