Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот
1. 17197 10
2. 16594 7
  Просторното планирање и туризмот
1. 16568 8
2. 16183 8
3. 16609 7
4. 16560 7
5. 15750 6
  Просторно планирање
1. 16170 7
2. 16553 7
3. 16152 7
4. 16263 6
  Сообраќајна со туристичка географија
1. 16813 9