Резултати од испитот по предметите:

Р.Б. Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот (31.01.2018)
1. 15455 6
2. 16209 дополнително
3. 15737 дополнително
  Просторното планирање и туризмот (30.01.2018)
1. 15895 7
2. 14780 6
3. 14815 6
  Просторно планирање (31.01.2018)
1. 15804 9
  Урбани системи (30.01.2018)
1. 15799 8
2. 15801 7