Резултати од испитот по предметите:

  Бр. на индекс оценка
  Менаџмент во туризмот
1. 15722 8
2. 16559 7
3. 15298 7
  Просторното планирање и туризмот
1. 16576 9
2. 16177 7
3. 16221 7
4. 16566 6
5. 16190 6
6. 16582 6
  Урбани системи
1. 17049 8