Резултати од испитот по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 06.06.2012 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
  Испит
1 Томе Јованов 13903 8
2 Викен Ѓошевски   8
3 Олгица Бачева 13922 8
4 Мартин Пејов 13919 8
5 Дејан Ѓуриќ 13892 7
6 Милица Бошкова 13958 7
  II Колоквиум
1 Виолета Балшевска 13878 дополнително