Резултати од испитот по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 11.09.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс поени
1 Наде Урумова 14513 26
2 Наталија Недева 14464 23
3 Тодорче Јанчевски 14435 23
4 Елеонора Ѓелова 14420 22
5 Дарио Христовски 14514 21