Резултати од испитот по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 21.06.2012 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
  Испит
1 Благица Андреевска 13955 7
2 Александар Маначковски 13959 6
3 Дарко Вучковски 13879 6
  I Колоквиум
  Дарко Костадиновски 13932 6
  II Колоквиум
1 Борче Манев 14129 7
2 Тодор Спасовски 13932 6
3 Благица Павловска 13934 6
4 Даница Андоновска 13936 6
6 Ана Живковска Илиоска 14145 дополнително