Резултати од испитот по предметот

МЕНАЏМЕНТ ВО ТУРИЗМОТ

одржан на 23.01.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
  Испит
1 Кристијан Вангелов 13912 8
2 Јована Димовска 13933 8
3 Симона Переска 13937 7
4 Ана Трпковска 13972 7
  II Колоквиум
1. Ана Мутовска 14130 6