Резултати од прв колоквиум по предметот

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

одржан на 21.11.2016 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 15284 9
2 15280 8
3 15556 8
4 15291 8
5 15277 7
6 15282 6