Резултати од испитот по предметите:

Р.б. Бр. на индекс оценка
  Просторно планирање (22.08.2017)
1 15290 дополнително
2 15287 дополнително