Резултати од I колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 03.11.2015 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 14777 9
2 14801 9
3 14809 9
4 15057 9
5 14795 7
6 14854 7