Резултати од I (прв) колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 11.11.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Татјана Ацевска 14671 10
2 Јулијана Стефановска 14495 9
3 Петар Киприновски 14456 9
4 Теодор Црвенковски 14515 9
5 Томислав Крстевски 14620 8
6 Анета Стојановска 14493 8
7 Татјана Анѓеловска 14408 8
8 Драгана Стојановска 14490 8
9 Елизабета Столиќ 14489 8
10 Моника Јакимовска 14521 8
11 Христијан Пешевски 14475 7
12 Владимир Трајковски 14506 7
13 Наталија Недева 14464 7
14 Љупчо Поповски 14738 6
15 Медина Муриќ 14731 6
16 Розе Марковска 14460 6
17 Милица Михајловска 14730 6