Резултати од I (прв) колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 12.11.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Елеонора Стојчиќ 13911 8
2 Бојана Иљовска 13895 8
3 Викен Ѓошевски 13918 7
4 Борче Манев 14129 7
5 Благица Андреевска 13955 6
6 Благица Павловска 13934 дополнително
7 Симона Переска 13937 дополнително