Резултати од прв колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 14.11.2017 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 15909 9
2 15303 8
3 15729 7
4 15759 7
5 15741 6
6 15455 6