Резултати од прв колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 15/22.11.2016 година

Р.Б. Бр. на индекс оценка
1 14426 7
2 15444 6
3 15314 6
4 15299 дополнително
5 15305 дополнително