Резултати од II (втор) колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 17.12.2013 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Викен Ѓошевски 13918 9
2 Бојана Иљовска 13895 9
3 Благица Андреевска 13955 8
4 Борче Манев 14129 8
5 Благица Павловска 13934 7
6 Симона Переска 13937 7
7 Елеонора Стојчиќ 13911 5