Резултати од втор колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 21.12.2017 година

  Бр. на индекс оценка
1 15729 9
2 15909 9
3 15741 7
4 15759 7
5 15721 7