Резултати од втор колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 22.12.2015 година

  Бр. на индекс оценка
1 14777 10
2 15057 8
3 14809 8
4 14797 7
5 14801 дополнително
6 14795 дополнително