Резултати од втор колоквиум по предметот

ПРОСТОРНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ТУРИЗМОТ

одржан на 23.12.2014 година

Р.Б. Име и Презиме Бр. на индекс оценка
1 Анета Стојановска 14493 9
2 Татјана Ацевска 14671 9
3 Јулијана Стефановска 14495 8
4 Петар Киприновски 14456 8
5 Теодор Црвенковски 14515 8
6 Наталија Недева 14464 8
7 Христијан Пешевски 14475 7
8 Драгана Стојановска 14490 7
9 Коста Ѓоргиевски 14424 7
10 Медина Муриќ 14731 6
11 Татјана Анѓеловска 14408 6
12 Дона Стојановиќ 14488 6